Belangrijke opmerking

We hebben onze Algemene Voorwaarden bijgewerkt. Houd rekening met de volgende informatie voor bestaande en nieuwe klanten:


Voor nieuwe klanten, dat wil zeggen de gebruikers die zich niet hebben geregistreerd vóór 16 september 2016, gelden de bijgewerkte Algemene Voorwaarden van 16 september 2016.

Voor bestaande klanten gelden de huidige Algemene Voorwaarden tot en met 15 oktober 2016. Vanaf 16 oktober 2016 zijn onze bijgewerkte Algemene Voorwaarden van kracht.
Registratie en gebruik Algemene Voorwaarden resp. Platform Algemene Voorwaarden ("Registratie en gebruik" AV resp. "Platform AV")I. Algemeen


1. Toepassingsgebied

Parku Nederland B.V. ("Parku") biedt via de website www.parku.nl en via diverse andere kanalen (bijvoorbeeld apps) een platform voor korte termijn- en lange termijnverhuur van parkeerplaatsen voor personenauto´s in bepaalde steden en regio´s (het "platform") aan (zie daarvoor ook paragraaf I.3a). Deze algemene voorwaarden voor inschrijving en het gebruik op het platform (hierna "AV" of "Platform-AV") regelen de verhouding van de op het platform geregistreerde gebruiker ("gebruiker") tegenover Parku met betrekking tot het gebruik van het platform en de diensten van Parku en deels ook de verhoudingen tussen gebruikers onder elkaar als verhuurder (hierna ook "verhurende gebruiker" genoemd) en huurder (hierna ook "hurende gebruiker" genoemd) van de via het platform bemiddelde parkeerplaatsen.

De overeenkomst voor de concrete huur / verhuur van de parkeerplaatsen is onderworpen aan de bepalingen van de op het moment van het afsluiten van het contract geldende versie van de nationaal toepasselijke verhuurvoorwaarden (zie daarvoor ook paragraaf I.3b) en alle overige op dat moment geldende voorwaarden (zie daarvoor ook paragraaf V). Door zich te registreren erkent de gebruiker dat deze algemene voorwaarden voor hem voor dit toepassingsgebied bindend zijn.

2. Wijzigingen

Parku is gerechtigd om deze AV op elk moment en zonder opgaaf van redenen te wijzigen. Deze wijzigingen zullen ten minste gedurende een periode van 30 dagen voorafgaand aan het ingaan van de wijzigingen op passende wijze (bijvoorbeeld per e-mail) aan de gebruikers worden voorgelegd. De gebruiker aanvaardt deze wijzigingen indien niet binnen deze periode bezwaar is gemaakt of indien de gebruiker na afloop van deze periode verder gebruik maakt van het platform. In dat geval zal Parku de gebruiker bij het verzenden van de mededeling wijzen op de gewijzigde AV. Alle andere wijzigingen in deze AV of afwijkende afspraken moeten schriftelijk gebeuren.

3. Nationale versies

Parku is in meerdere landen actief en heeft aldaar dochtervennootschappen voor haar activiteiten die landen (“nationale vennootschappen“). Gebruikers hebben de mogelijkheid parkeerplaatsen zowel via ParkU (in Duitsland) als via alle nationale vennootschappen (hier: Parku Nederland B.V.) te huren. In dit verband geldt ten aanzien van de overeenkomst:

a)De overeenkomst betreffende het gebruik van het platform komt altijd tot stand tussen de gebruiker en ParkU – Verwaltung GmbH & Co. KG, en wel ongeacht via welk nationaal platform de gebruiker zich registreert. ParkU – Verwaltung GmbH & Co. KG is de centrale exploitant van alle aanbiedingen van Parku (zowel van het platform in Duitsland als van de platforms van de nationale vennootschappen, die samen een uniform platform vormen). Per land zijn echter eventueel aparte regelingen van toepassing, die in een specifieke nationale versie van de Platform-AV zijn vastgelegd (voor zover voorhanden). Voor zover er geen aparte regelingen bestaan, is de onderhavige versie van de AV van toepassing.

b) Ongeacht de overeenkomst betreffende het gebruik van het platform komt een overeenkomst betreffende de bemiddeling van parkeerplaatsen altijd tot stand tussen de gebruiker en de nationale vennootschap die actief is in het gebied waar de parkeerplaats ligt. Dit wordt de gebruiker altijd meegedeeld bij boeking. In een dergelijk geval geldt de nationale versie van de verhuurvorwarden (voor Nederland: Verhuur-AV).


II. Registratie


1. Algemeen

Het platform en de diensten daarvan mogen uitsluitend worden gebruikt door geregistreerde gebruikers. Iedere vorm van commercieel gebruik van het platform is alleen toegestaan door een speciale overeenkomst met Parku. De registratie is gratis en niet overdraagbaar; de gebruikersaccount is persoonlijk en de inloggegevens daarvan mogen niet aan derden worden verstrekt. Indien het gebruikersaccount voor een periode van meer dan 180 dagen niet wordt gebruikt, is Parku gerechtigd deze te verwijderen en de overeenkomst te ontbinden.

2. Registratievereisten

Bij de registratie moeten de verplichte velden correct en juist worden ingevuld (in het bijzonder: naam, e-mailadres, geboortedatum en bij rechtspersonen, voor zover van toepassing, bedrijfs- en handelsregisterinformatie, BTW-nummer). Hurende gebruikers moeten gegevens met betrekking tot het kenteken van hun voertuig vermelden. De gebruiker garandeert dat zijn gegevens steeds actueel, volledig en waarheidsgetrouw zijn en overlegt deze op aanvraag.

Gekozen gebruikersnamen mogen niet misleidend, obsceen, neerbuigend of op een andere manier aanstootgevend of onjuist zijn. Wachtwoorden moeten veilig worden gekozen.

Er is geen recht op registratie. Parku kan een registratie zonder opgaaf van redenen weigeren.

3. Contractbegin en opname in het gebruikersschap

De gebruiker wordt geregistreerd, indien hij zijn registratie-aanvraag heeft ingevuld en ingediend, instemt met de AV en van Parku een welkomste-mail heeft ontvangen. Door zich te registreren komt tussen de gebruiker en Parku een overeenkomst tot stand voor het gebruik van het platform en de daarmee verbonden diensten van Parku. Deze AV en alle andere bepalingen waarnaar in de AV wordt verwezen, maken deel uit van deze overeenkomst. Parku kan van gebruikers verlangen dat een schriftelijke overeenkomst wordt ondertekend. Parku kan de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen bij niet tijdige ondertekening en terugzending.

4. Beëindiging van de overeenkomst

Voor zover de wet niet anders bepaalt, kan de gebruiker het gebruikersschap en daarmee de overeenkomst met Parku op elk moment en zonder opgaaf van reden beëindigen door gebruikmaking van de betreffende functie op het platform of door schriftelijke opzegging. Parku mag het gebruikersaccount en het verdere gebruik van het platform direct na ontvangst van de opzegging volledig of deels blokkeren. De overeenkomst eindigt echter niet eerder dan het moment waarop is voldaan aan alle van de volgende voorwaarden:

  • Er is geen geschil tussen de gebruiker en een andere gebruiker met betrekking tot een huurovereenkomst voor een parkeerplaats (zie paragraaf VII.4);
  • Alle vorderingen van en schulden aan Parku zijn verrekend;
  • De gebruiker biedt op dat moment geen parkeerplaatsen aan via het platform.

Parku bevestigt per e-mail de beëindiging van het contract. Parku behoudt zich het recht voor (doch is daartoe niet verplicht) om bij de beëindiging van de overeenkomst alle met betrekking tot de gebruiker bewaarde gegevens, inhoud en transactiegegevens zonder kennisgeving te verwijderen en als verwijderd te rapporteren.

Voor zover de wet niet anders bepaalt heeft Parku het recht een gebruiker, te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van enige termijn, van het platform uit te sluiten, dat wil zeggen het gebruikersschap en daarmee de overeenkomst met Parku te beëindigen, zonder dat hierdoor enige aanspraak van de gebruiker ten opzichte van Parku ontstaat. Dit beëindigingsrecht zonder opzegperiode geldt met name in geval van schending van deze AV door de gebruiker. Parku heeft het recht om een gebruikersaccount tijdelijk te blokkeren of definitief van gebruik uit te sluiten indien er aanwijzingen bestaan dat deze gebruiker behoort tot hetzelfde huishouden als een andere geblokkeerde of uitgesloten gebruiker die deze AV geschonden heeft of anderszins misbruik heeft gemaakt, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de gebruiker jegens Parku ontstaat. Parku deelt de gebruiker de blokkering, uitsluiting of beëindiging schriftelijk mee, via het platform en/of per e-mail.

Reeds tot stand gekomen huurovereenkomsten voor parkeerplaatsen worden niet beïnvloed door de beëindiging van het gebruikersschap en beëindiging van de overeenkomst met Parku. Tenzij deze AV anders bepalen kunnen deze overeenkomsten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen worden beëindigd.


III. Verplichtingen van de gebruiker


1. Gebruikersaccount

De gebruiker is verplicht zijn wachtwoord altijd geheim te houden. Als er een vermoeden of de zekerheid bestaat, dat een derde het wachtwoord kent, moet dit direct worden gewijzigd. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle gebruik van het platform onder zijn gebruikersnaam en wachtwoord, inhoudende maar niet beperkt tot het ongeautoriseerde gebruik en/of gebruik van het platform voor illegale doeleinden door derden. De gebruiker is in dit kader aansprakelijk jegens Parku en andere gebruikers voor het gebruik van het platform. De bij Parku bekende gegevens worden door de partijen verondersteld juist, volledig en bewijskrachtig te zijn.

2. Gebruik van het platform

Het platform mag alleen handmatig en alleen door de daartoe gerechtigde persoon worden gebruikt. Het is de gebruiker verboden processen, software of andere scripts te gebruiken die het platform kunnen belasten of waarvan men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze de algemene dan wel specifieke belangen van Parku kunnen hinderen. Hieronder valt onder meer – doch niet uitsluitend – het gebruik van crawlers, zoekrobots of andere geautomatiseerde processen waarmee de gegevens met betrekking tot het platform en de gebruikers kunnen worden afgelezen. Gebruikers mogen geen handelingen uitvoeren die kunnen leiden tot een onredelijke of overmatige belasting van het platform en ook niet op enige ander wijze handelen op een manier die storend inwerkt op het platform. Het is gebruikers verboden de door het platform gemaakte inhoud te blokkeren, over te schrijven of te wijzigen.

Gebruikers mogen het platform niet gebruiken voor enige vorm van reclame. Met name mag de gepubliceerde inhoud op het platform geen links en/of internetadressen bevatten. Ook de doorverkoop of verspreiding van diensten via het platform is niet toegestaan.

Parku kan met de gebruikers via het platform communiceren en hen op deze wijze berichten sturen die juridisch bindend zijn. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door push-berichten in apps en/of aanvullend door informatie-mails. Deze worden als ontvangen beschouwd zodra ze via het platform voor de betreffende gebruiker op te roepen zijn. Dit geldt ook wanneer Parku de gebruiker per e-mail zal informeren over de ontvangst van nieuwe berichten, maar deze e-mail notificatie niet werkt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker het platform regelmatig op de ontvangst van nieuwe berichten te controleren.

3. Omzeiling/boete
Gebruikers zijn niet gerechtigd de functies van Parku /het platform te gebruiken om via deze andere parkeersystemen te omzeilen en zich te onttrekken aan de betaling van parkeergeld (bijvoorbeeld uit hoofde van een andere overeenkomst) ( “omzeiling”). Dit mag met name niet via een combinatie van verschillende parkeersystemen/inrij- en uitrijsystemen geschieden. Parku is in een dergelijk geval gerechtigd alle overeenkomsten met de gebruiker met onmiddellijke ingang zonder inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen. Voorts verplicht de gebruiker zich voor iedere omzeiling een boete ten bedrage van € 500,-- aan Parku te betalen. Dit laat het instellen van verdere vorderingen onverlet. Parku behoudt zich het recht voor boekingen van gebruikers – ook achteraf – te analyseren op verdenking van omzeiling.

4. Intellectuele eigendomsrechten, rechten van derden, naleving van wetten bepalingen

Teksten, illustraties en andere inhoud en gegevens die een gebruiker in welke vorm dan ook op het platform plaatst (bijvoorbeeld de foto van de te verhuren parkeerplaats) of op andere wijze via het platform communiceert, mogen door Parku onbeperkt en zonder vergoeding worden gebruikt in het kader van het platform, het leveren van haar diensten en voor reclame- en documentatiedoeleinden (waaronder ook wordt begrepen het gebruik van screenshots) zonder enige beperking met betrekking tot tijd en plaats.

De gebruiker verplicht zich in alle opzichten te houden aan de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder – doch niet uitsluitend – bedoeld het feit dat de gebruiker ervoor verantwoordelijk is dat deze teksten, illustraties en overige inhoud en gegevens geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, persoonlijke en andere rechten van derden of anderszins in strijd zijn met de wet of de goede zeden en geeft Parku toestemming voor het gebruik van het voorgaande. De teksten, illustraties en andere inhoud en gegevens mogen niet beledigend, neerbuigend, obsceen, lasterlijk, belastend, eerverliezend of denigrerend zijn, schade toebrengen aan de reputaties van derden, misleidend zijn of kunnen leiden tot verwarring op enigerlei wijze. De gebruiker mag op het platform foto´s plaatsen die hij zelf heeft gemaakt of waarvoor hij voor het beoogde gebruik bij Parku van de rechthebbende toestemming heeft gekregen; dit geldt ook ten aanzien van reeds op het internet geplaatste inhoud.

Teksten en illustraties en overige inhoud en gegevens op het platform mogen alleen en zolang worden gebruikt voor zover dat nodig is voor de juiste werking van de desbetreffende diensten via het platform. Er worden in dit verband geen rechten aan de gebruikers verleend. Het gebruik van logo´s, merken en andere kenmerken van Parku is alleen toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en uitsluitend in overeenstemming met de richtlijnen van Parku.


IV. Specifieke rechten en plichten van Parku

In het kader van het aanbieden van haar diensten via het platform aan gebruikers wendt Parku haar middelen, operationele mogelijkheden en strategische keuzes aan. Het staat Parku vrij dit naar eigen inzicht te ontwerpen. Het platform kan worden benaderd via diverse eindapparaten / websites en apps (gezamenlijk ook aangeduid als "toegangsmogelijkheden"). De beslissing met betrekking tot de beschikbare toegangsmogelijkheden wordt echter uitsluitend genomen door Parku. Parku heeft het recht om deze op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te beperken en/of aan te passen.

Het gebruik van apps kan afhankelijk zijn van de goedkeuring van aanvullende licentie- en gebruiksvoorwaarden van Parku en derden. Daarnaast kunnen ook andere kosten ontstaan (bijvoorbeeld kosten voor mobiele dataverbinding / roamingkosten); deze kosten komen uitsluitend voor rekening van de gebruiker.

Parku mag teksten, illustraties en andere inhoud en gegevens van de gebruiker indien nodig dusdanig bewerken en aanpassen, dat deze op websites en in de apps op de juiste wijze kunnen worden weergegeven. De illustraties kunnen afhankelijk van de toegangsmogelijkheid verschillen. Bij het afsluiten van een overeenkomst zijn gebruikers via elke toegangsmogelijkheid op dezelfde wijze gebonden.

Parku is niet verplicht de voor verhuur aangeboden parkeerplaatsen op geschiktheid, beschikbaarheid of anderszins te controleren.


V. Huur van parkeerplaatsen

Een overeenkomst van verhuur van een parkeerplaats tussen verhurende en hurende gebruikers wordt steeds gesloten onder de dan geldende versie van de bepalingen van Parku voor de verhuur van parkeerplaatsen door hurende gebruikers ("Verhuur-AV") en de andere daarop van toepassing zijnde voorwaarden die bij de aanbieding op het platform nader worden aangeduid. De verhuurvoorwaarden van de nationale vennootschap zijn daarbij steeds van toepassing, waarbij geldt de locatie van de parkeerplaats bepalend is. Voorts gelden alle van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Parku is uitsluitend bemiddelaar en geen partij bij deze huurovereenkomsten en is daarom ook niet verantwoordelijk voor de correcte uitvoering daarvan. In afwijking daarvan kan Parku via de door haar gehuurde parkeerplaatsen in individuele gevallen ook zelf als verhuurder optreden. In dat geval wordt dat kenbaar gemaakt en gelden voor Parku dezelfde voorwaarden als voor andere verhurende gebruikers.


VI. Privacybeleid

Parku controleert in het kader van de afwikkeling van de overeenkomst gegevens van de gebruiker. Daarbij wordt gehandeld conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, waaronder de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens). Zonder toestemming van de gebruiker zal Parku bestands- en gebruiksgegevens van de gebruiker alleen dan verzamelen, verwerken of gebruiken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en voor het gebruik en de facturering.

Daarnaast is de separate Privacy verklaring van Parku van toepassing.


VII. Garantie, technische storingen, onderhoud

Parku spant zich in voor optimale beschikbaarheid en correcte werking van het platform (met inbegrip van de website van Parku), maar kan beschikbaarheid, bereikbaarheid en werking niet garanderen. Dit geldt ook voor de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens, inclusief de identiteit en andere gegevens van de geregistreerde gebruikers.

Het platform of delen daarvan kunnen vanwege onderhoudswerkzaamheden of andere redenen tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, zonder dat hierdoor voor de gebruiker aanspraken ontstaan tegenover Parku.


VIII. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Parku sluit, voor zover mogelijk en tot hetgeen maximaal is toegestaan, elke vorm van aansprakelijkheid voor zowel directe als indirecte schade uit die volgt uit het gebruik van het platform door de gebruiker. Voor zover de wet het toelaat is de aansprakelijkheid van Parku beperkt tot schade die voortvloeit uit opzet, grove nalatigheid en/of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar contractuele verplichtingen.

Parku is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit huurovereenkomsten die via het platform zijn afgesloten. Parku is niet aansprakelijk voor technische problemen op grond waarvan aan Parku voor verhuur aangeboden parkeerplaatsen niet, te laat of met gebreken worden weergegeven of de uitvoering van de overeenkomst op enige andere wijze wordt verstoord. Parku is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden door gebruikers of derden als gevolg van de gedragingen van andere gebruikers of derden bij het gebruik of het misbruik van het platform.


IX. Vrijwaring

Indien een gebruiker handelt in strijd met deze AV, enige wettelijke bepaling of via het platform met een andere gebruiker gesloten overeenkomst, of is beweerdelijk sprake van een dergelijk handelen, dan zal deze gebruiker Parku op eerste verzoek vrijwaren op euro voor euro basis met betrekking tot alle relevante vorderingen van een andere gebruiker of een derde. Parku overlegt binnen een redelijke termijn de door haar ontvangen claim(s) en staat de tot vrijwaring verplichte gebruiker toe zich tegen deze vorderingen te verdedigen. De gebruiker draagt de kosten, waaronder die van een adequate juridische vertegenwoordiging door Parku.


X. Overdracht van rechten en plichten aan derden, dochterondernemingen

Parku behoudt zich het recht voor de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met de gebruiker geheel of deels over te dragen aan een derde of geheel of gedeeltelijk door derden uit te laten voeren of te vervullen.


XI. Nietigheidsclausule

Indien enige bepaling van deze AV geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige en/of ongeldige bepalingen worden in dat geval vervangen door bepalingen die juridisch gezien zo dicht mogelijk liggen bij de aard en het doel van de nietige en/of ongeldige bepalingen. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten in de regeling.


XII. Applicable Law and Place of Jurisdiction

Tenzij dwingend recht anders bepaalt, is Nederlands recht van toepassing op de overeenkomst tussen Parku en de gebruiker waarop deze AV van toepassing zijn en overeenkomsten tussen de gebruiker en andere gebruikers.

Tenzij dwingend recht anders bepaalt, is de rechtbank Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de overeenkomst tussen Parku en de gebruiker en deze daarop van toepassing zijnde AV. In aanvulling daarop kan Parku vorderingen tegen de gebruiker ook voorleggen aan de rechtbank van de woonplaats van de gebruiker.


Amsterdam, 01-09-2015
Algemene Voorwaarden voor de verhuur van parkeerplaatsen (“Verhuur-AV”)I. Algemeen


Toepassingsgebied

Deze algemene verhuurvoorwaarden (hierna ook "Verhuur-AV" genoemd) regelen de rechtsverhouding tussen hurende en verhurende gebruikers van het Parku platform van Parku Nederland B.V. ("Parku").

Onder een hurende gebruiker wordt daarbij een gebruiker van het Parku platform verstaan die een parkeerplaats huurt; onder een verhurende gebruiker wordt verstaan een aanbieder van parkeerplaatsen via het Parku platform. Parku is uitsluitend als bemiddelaar van de parkeerplaatsen actief en heeft als vertegenwoordiger van de verhurende gebruikers een volmacht verkregen om overeenkomsten te sluiten.


II. Huren van een parkeerplaats


1. Rechtsverhouding

De huurovereenkomst voor een parkeerplaats ontstaat uit het aanbod op het platform en wordt gesloten tussen verhurende gebruiker en hurende gebruiker volgens de bepalingen van deze Verhuur-AV en alle andere bijzondere voorwaarden; voorts gelden de wettelijke bepalingen. Parku is uitsluitend bemiddelaar en geen partij bij deze huurovereenkomst voor een parkeerplaats en is daarom ook niet verantwoordelijk voor de correcte uitvoering daarvan. Parku heeft van de verhurende gebruikers een volmacht ontvangen om als vertegenwoordiger namens en voor rekening van de verhurende gebruikers overeenkomsten met hurende gebruikers af te sluiten alsmede om de huur (“Parkeergeld“) bij de hurende gebruikers te incasseren. In afwijking daarvan kan Parku via de door haar gehuurde parkeerplaatsen in individuele gevallen ook zelf als verhuurder optreden. In dat geval wordt dat kenbaar gemaakt en gelden voor Parku dezelfde voorwaarden als voor andere verhurende gebruikers

2. Huurcontract

De verhurende gebruiker sluit met de hurende gebruiker voor de overeengekomen periode een tijdelijke en kort durende huurovereenkomst voor het gebruik van de overeengekomen parkeerplaats. De overeengekomen periode en parkeerplaats zijn tijdens het huurproces via het platform bepaald en zijn bindend. Het sluiten van de huurovereenkomst door beide partijen via het platform wordt bevestigd per e-mail.

De verhurende gebruiker is verplicht om de overeengekomen parkeerplaats op het overeengekomen moment voor de overeengekomen duur in een deugdelijke en voor het beoogde gebruik door de hurende gebruiker geschikte conditie gereed te houden.

Het Parkeergeld is voor elke parkeerplaats individueel verschuldigd en wordt op het platform getoond; deze kan op elk moment worden gewijzigd, maar is van toepassing zoals bij het afsluiten van het contract overeengekomen. Parkeergeld is inclusief eventuele bijkomende kosten en de commissie voor Parku.

De hurende gebruiker kan elke termijn van huur tot een minuut (via de website) of een seconde (via de app) voor het overeengekomen begin daarvan annuleren. De verhurende gebruiker heeft in het geval van een annulering geen recht op enige vergoeding of schadeclaim.

3. Betalingsvoorwaarden

Parku heeft van de verhurende gebruikers een volmacht ontvangen om namens en voor rekening van de verhurende gebruikers Parkeergeld van de hurende gebruikers te incasseren. Parku incasseert na het afsluiten van een huurovereenkomst als gevolmachtigde de tussen de verhurende gebruiker en de hurende gebruiker via het platform overeengekomen Parkeergeld in ontvangst ten behoeve van de verhurende gebruiker. Nadat een huurovereenkomst is gesloten, incasseert Parku aan het begin van de huurtermijn van de hurende gebruiker via de gekozen betalingsmethode het via het platform overeengekomen parkeergeld. Bij het sluiten van deze huurovereenkomst stemt de hurende gebruiker in met het incasseren van dit parkeergeld. Door Parku worden verschillende betalingsmethoden aangeboden, waarbij de daarop van toepassing zijnde voorwaarden afhankelijk van de betaalmethode variëren en de gebruiksvoorwaarden van de diverse providers van betalingsdiensten van toepassing zijn; een hurende gebruiker kan voorts een aan zijn gebruikersaccount gekoppeld tegoed opladen tot een geldbedrag van 100 euro (waarover geen rente wordt vergoedt) en dit gebruiken voor de betaling van de vergoedingen zoals bedoeld in deze Verhuur-AV. Verder bestaat er ook de mogelijkheid waardebonnen (waaronder ook wordt verstaan promotiecodes of vouchers - samen genoemd “waardebon”) te verzilveren en zo een bedrag op de aan het gebruikersaccount gekoppelde tegoed te laden. Uitbetaling van bedragen op het gebruikersaccount is niet mogelijk. Bedragen op de aan het gebruikersaccount gekoppelde tegoed kunnen uitsluitend worden gebruikt in het kader van het platform Parku.

Indien bedragen via waardebonnen worden betaald/verzilverd, kunnen deze worden onderworpen aan eventuele beperkingen voor wat betreft beschikbaarheid, duur en/of verzilveringsperiode („verzilveringsvoorwaarden“). De verzilveringsvoorwaarden worden bij de waardebon apart beschreven. Uitbetaling van waardebonnen in geld is niet mogelijk. Een hurende gebruiker kan maximaal waardebonnen ter hoogte van 50 euro per maand op zijn gebruikersaccount storten. Eventuele aanvullende stortingen worden niet bijgeschreven en zijn ook niet te verrekenen met de daarop volgende maanden. Elke waardebon kan slechts één keer worden uitbetaald, met andere woorden: meerdere keren verzilveren van waardebonnen/promotiecodes/vouchers is niet mogelijk. Waardebonnen/promotiecodes/vouches kunnen een bepaalde looptijd hebben.

De betaling van de vergoeding gebeurt daarna aan Parku (in haar hoedanigheid als gevolmachtigde voor het incasseren van Parkeergeld), die het Parkeergeld na aftrek van haar commissie en haar eventuele verdere aanspraken en andere, door de verhurende gebruiker verschuldigde bedragen, betaalt aan de verhurende gebruiker.

Voor zover van toepassing wordt de Pre-Notification zoals bedoeld in de SEPA-regelgeving, tot één dag verkort.

Alle genoemde vergoedingen zijn inclusief de eventuele wettelijk vastgestelde BTW.

4. Wangedrag, problemen en geschillen

In geval van geschillen (bijvoorbeeld met betrekking tot het overschrijden van de overeengekomen huurperiode of beschadiging van eigendommen van de verhurende gebruiker door de hurende gebruiker) zal Parku alles doen wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om een akkoord te bereiken tussen de partijen.

De verhurende gebruiker is gerechtigd het voertuig van de hurende gebruiker op kosten en voor risico van de hurende gebruiker door Parku af te laten slepen, wanneer de overeengekomen periode is overschreden of als het voertuig zich bevindt op een andere parkeerplaats van de verhurende gebruiker dan de overeengekomen parkeerplaats of op een andere manier roekeloos is geparkeerd. De huurperiode en de afloop daarvan worden via het platform getoond aan de hurende gebruiker.

Indien een gebruiker de overeengekomen huurperiode meermaals overschrijdt, niet gehuurde parkeerplaatsen gebruikt, eigendommen beschadigt, of zich op een andere manier onredelijk tegenover andere gebruikers gedraagt en Parku beschikt over redelijke bewijzen daarvan, zal Parku de betreffende gebruiker waarschuwen. Parku behoudt zich eveneens het recht voor de overeenkomst met de betreffende gebruiker te beëindigen en hem in de toekomst van het gebruik van het platform uit te sluiten.

Dit laat onverlet dat gebruikers een beroep kunnen doen op een aan hen toekomend recht op schadevergoeding op grond van de huurovereenkomst. De aansprakelijkheid van gebruikers onderling voor indirecte- en gevolgschade, waaronder gederfde winst, is echter uitgesloten.

5. Intrekking en gevolgen intrekking

De hurende gebruiker kan elke termijn van huur tot een minuut (via de website) of een seconde (via de app) voor het overeengekomen begin daarvan annuleren.

6. Fiscale plichten

Zowel hurende als verhurende gebruikers zijn zelf bij uitsluiting verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle fiscale plichten. Hieronder begrepen zijn zowel de verplichting tot het doen van aangifte bij verhuur van parkeerplaatsen als de plicht tot afdracht van de ontvangen belastingen aan de bevoegde overheidsinstantie. De gebruikers zijn als enigen verantwoordelijk om te bepalen welke overheidsinstantie voor hen bevoegd is. Parku en ParkU (in Duitsland) geven noch fiscaal noch juridisch advies aan gebruikers en kan in dat verband dan ook nooit worden aangesproken.


III. Specifieke verplichtingen van de hurende gebruiker

Gehuurde parkeerplaatsen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel, te weten het tijdelijk parkeren van personenauto´s. De voertuigen moeten voldoen aan de ter plaatse van de gehuurde parkeerplaats geldende wettelijke voorschriften, waaronder doch niet uitsluitend de Wegenverkeerswet en daarop gebaseerde andere wet- en regelgeving alsook plaatselijke verordeningen. De hurende gebruiker is ook verplicht deze wet- en regelgeving op te volgen indien ter plaatse van de parkeerplaats door de verhurende gebruiker geen nadere regels van toepassing zijn verklaard.

Het gebruik van de parkeerplaats mag de gerechtvaardigde belangen van derden of de verhurende gebruiker niet schaden. De parkeerplaats en het omliggende terrein moeten zorgvuldig worden gebruikt en mag niet worden beschadigd of bevuild op een manier die normaal en correct gebruik ontstijgt. Schade en andere omstandigheden die (mogelijk) relevant zijn voor het beoogde gebruik moeten direct worden gemeld aan de verhurende gebruiker.

Een hurende gebruiker mag alleen de overeengekomen parkeerplaats gebruiken gedurende de overeengekomen periode. Hij mag de parkeerplaats niet onderverhuren of anderszins ter beschikking stellen aan derden.

De hurende gebruiker is aan de verhurende gebruiker het overeengekomen parkeergeld verschuldigd en, indien van toepassing, bij ongeoorloofd of overmatig gebruik ook extra parkeergeld en boetes. Deze zijn onmiddellijk opeisbaar.

Indien van toepassing verplicht de hurende gebruiker zich ook zich te houden aan nadere gebruiksregels die van toepassing zijn op de parkeerplaats of de parkeergarage van de verhurende gebruiker (die bijvoorbeeld bij het inrijden van het gebouw zijn geplaatst of door de verhurende gebruiker aan de hurende gebruiker vooraf worden medegedeeld.)


IV. Vrijwaring

Indien een gebruiker handelt in strijd met deze Verhuur-AV, enige wettelijke bepaling of via het platform met een andere gebruiker gesloten overeenkomst, of is beweerdelijk sprake van een dergelijk handelen, dan zal deze gebruiker Parku op eerste verzoek vrijwaren op euro voor euro basis met betrekking tot alle relevante vorderingen van een andere gebruiker of een derde. Parku overlegt binnen een redelijke termijn de door haar ontvangen claim(s) en staat de tot vrijwaring verplichte gebruiker toe zich tegen deze vorderingen te verdedigen. De gebruiker draagt de kosten, waaronder die van een adequate juridische vertegenwoordiging door Parku.


V. Nietigheidsclausule

Indien enige bepaling van deze Verhuur-AV geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige en/of ongeldige bepalingen worden in dat geval vervangen door bepalingen die juridisch gezien zo dicht mogelijk liggen bij de aard en het doel van de nietige en/of ongeldige bepalingen. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten in de regeling.


VI. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Tenzij dwingend recht anders bepaalt, is Nederlands recht van toepassing op de overeenkomst tussen Parku en de gebruiker waarop deze Verhuur-AV van toepassing zijn en overeenkomsten tussen de gebruiker en andere gebruikers.

Tenzij dwingend recht anders bepaalt, is de rechtbank Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de overeenkomst tussen Parku en de gebruiker en deze daarop van toepassing zijnde Verhuur-AV. In aanvulling daarop kan Parku vorderingen tegen de gebruiker ook voorleggen aan de rechtbank van de woonplaats van de gebruiker.


Amsterdam, 01-09-2015